- obchodné právo
- pracovné právo
- občianske právo
- duševné vlastníctvo
- rodinné právo
- nehnuteľnosti
- hospodárska súťaž
- verejné obstarávanie
- konkurzné konanie
- správne právo
- európske právo
- medzinárodné právo súkromné
budova